Författare: admin

3 Dec

Nyheter och demokrati

I alla länder förmedlas det nyheter – oavsett om landet är en demokrati eller en diktatur. Men nyheterna skiljer sig i en demokrati och en diktatur. Vissa nyheter, som väder, förmedlas på samma sätt, men om det handlar om några problem är det ofta stora skillnader. Ett av kriterierna för en demokrati är oberoende medier som granskar makten.

Granska makten

Ett av medias största uppgifter är att granska makten, att se hur politikerna sköter sig och även kräva svar när de inte sköter sig. Media granskar både folkvalda politiker men också andra makthavare som företag, myndigheter och kända personer. Genom att tidningar, radio och tv undersöker olika problem i samhället, skapar det ett tryck på politikerna att agera. Om Uppdrag Granskning gör en program om hur människor med missbruksproblem lätt landar mellan stolarna hos landsting och kommun då får vanliga människor reda på det och kräver förändring. Ibland kan det också vara så att politikerna inte ens riktigt vet om problemet och olika nyheter ger dem en möjlighet att till exempel ändra lagstiftningen.

I en diktatur vill inte makthavarna att journalister fritt ska kunna ifrågasätta dem eller granska hur landet styrs. De vill att befolkningen ska tro att just deras land har det bäst i världen eller att andra länder är orsaken till de problem som finns. De vill inte att journalister ska granska om det som sägs är sanningen eller lögn, eller om befolkningen skulle vilja ha en annan ledare. Detta kan medföra att det kan vara farligt att vara journalist i vissa länder; journalister kan både hamna i fängelse och ibland även bli dödade.

Hjälper landet framåt

Det paradoxala är att i en diktatur ska media förmedla det som de som har makten vill och hjälpa ledarna, medan media i en demokrati ska förmedla sanningen och även granska ledarna – ändå utvecklas demokratier mer positivt. Effekten av fria medier är att politikerna och befolkningen får reda på problem men också på hur man kan lösa dem och detta för ett land framåt. I Sverige kan vi titta på hur andra länder gör och ta del av goda lösningar. Ett gott exempel på detta är att vi i Sverige har god sjukvård och tandvård. Det finns både offentlig vård och privat vård. Detta gör att människor själva kan välja att söka den kvalitativa distriktstandvården, själva välja hur de ska ta hand om sina tänder och förlita sig på att tandläkarna har god utbildning och mycket kunskap. De fria medierna är en del i detta, att vi kan föra samhället framåt genom att var och en för dela med sig av sina erfaraneheter, har en rätt att berätta sin historia och på så sätt kan olika myndigheter och företag utvecklas.

I en diktatur vågar inte människor protestera och påpeka fel på grund av de konsekvenser som det kan medföra: svårt att komma in på en utbildning, inte få ett bra jobb eller hamna i fängelse. Eller värre. Det medför att landet inte kan utvecklaspå samma sätt som i en demokrati. Om invånarna inte får berätta vad som är fel, vet inte makthavarna vad de ska förbättra.

23 sep

Hur färgar din omgivning av sig på dina politiska val?

Riksdagen öppnar inte förrän om några dagar. Men valet är redan gjort. Sveriges röstberättigade människor har med självsäkra steg promenerat till sina lokala vallokaler och röstat på det parti som de tror kommer föra Sverige framåt. Men vad som driver människan att rösta på ett parti handlar ofta om de grundläggande värdesättningar den personen har, och vilka ideologier man är uppfostrad med.

Omgivningens påverkan

De värderingar en mamma eller pappa har kommer ofta överföras till deras barn. Om familjen är konservativ är det större sannolikhet att barnet till slut får samma konservativa värderingar som sina föräldrar, även om det dröjer några år. På samma vis kommer en mer vänstervriden familj färga av sig på sina barn.

När barn blir tonåringar brukar de ofta bli rebelliska. Många av världens ideologiska svängar kan härledas till tonåringars revolterande behov. Men det är inte sällan de växer upp, och lever samma liv som deras föräldrar en gång gjorde. Men ibland kan man fastna i sina tonårsideal, speciellt om man känner att man hittat hem i en vänkrets eller organisation. Kanske så känner man sig hemma i ett mer miljövänligt ideal, och tar lite extra tbe vaccin för att tryggt lägga sig på en gräsmatta och njuta av en hållbar miljö, istället för att följa föräldrarnas vädjan om att bo inne i stan.

Nu för tiden är det heller inte ovanligt att influeras av sociala medier och internet överlag. Se därför till att förhålla dig källkritiskt till all information du hämtar från dessa källor.

När valet sker

När en person måste rösta är det mycket att reda ut. Hur vill jag att min framtid ser ut? Röstar jag för mig själv eller för andra? Röstar jag med hjärtat eller hjärnan? Många gånger tänker man inte så mycket, och låter tidigare val influera det nya valet – det vill säga, man röstar likadant som man alltid gjort. Men det är alltid värt att tänka till lite extra och läsa partiernas partiprogram. Många hemsidor erbjuder även en valkompass. En valkompass går ut på att du besvarar några frågor, och sedan får en fingerpekare i rätt riktning. Många av dessa sajter visar även ditt resultat i procent.

För att garantera att din röst representerar dina värderingar, så är det viktigt att du sätter dina tidigare dogmer i perspektiv. Vänd upp och ner på vad du tror på, och fundera på hur en alternativ livsstil hade sett ut. Vem är du? Vad vill du?

15 maj

EU efter Brexit

Under våren 2017 röstade det brittiska folket för utträde ur den Europeiska Unionen. Detta togs som en stor katastrof från många håll och orsakade rädsla för EU:s framtid. Sedan omröstningen har förhandlingar och diskussioner med den brittiska staten för att bestämma omständigheterna kring Storbritanniens utträde pågått. I denna artikel ska vi kort diskutera vad detta utträde betyder för EU och för EU:s framtid. I dagsläget är mycket fortfarande osäkert med detta utträde, men det är tydligt att konsekvenserna av Brexit kommer att kännas en lång tid framöver; i såväl Storbritannien som i EU.

För den Europeiska Unionen innebär britternas utträde en rad problem. För det första följer med utträdet en stor mängd ekonomiska frågor rörande särskilt handel och annan internationell ekonomisk verksamhet. På en annan nivå handlar det om EU:s sammanhållning. Många är rädda att det europeiska samarbetet håller på att kollapsa och att det brittiska utträdet är ett klart bevis på detta. Som följd har unionen tagit en hård position mot utträdet. Genom fullt utrustade mötesrum stockholm hoppas svenska politiker att de ekonomiska konsekvenserna inte blir alltför stora. Men redan idag är det tydligt att de länder som är kvar i EU måste täcka britternas bidrag på något vis.

Brexit kan bli ödesdigert

Under de senaste årtiondet har i princip i alla den Europeiska Unionens medlemsländer det dykt upp EU-skeptiska politiska rörelser. Från såväl höger- som vänsterkanten har man kritiserat unionen för vitt skilda saker så som ekonomisk ojämlikhet, kulturell elitism, överstatlighet eller för att vara en odemokratisk och ineffektiv organisation. Men många menar fortfarande att EU-samarbetet är nödvändigt för Europas fortsatta utveckling och bibehållandet av fred på kontinenten.

Problemen med Brexit

När de brittiska väljarna valde att gå ur EU kom det som en chock för de flesta européer. Efter att ha regelbundet växt gick för första gången ett land ur; dessutom ett land som spelade en central roll i EU:s ekonomiska ordning. Den brittiska ekonomin frodades särskilt av en stark handel då städer som London blev inkörsportar till Europas enade marknad. Hur avtalet mellan EU och Storbritannien ser ut kommer ha väldigt stor betydelse för deras respektive ekonomiska utveckling.

EU viktigt för handel

På en annan nivå handlar det om den Europeiska Unionen som institution. Britterna har som medlemmar åtagit sig en lång rad uppdrag och löften om pengar i framtiden. Från EU:s sida kräver man därför att britterna lever upp till sina åtaganden och betalar det man lovat. Detta är idag en central del av förhandlingarna om utträdet.

Men oavsett hur förhandlingarna går kommer EU ha förlorat ett väldigt viktigt land. Eftersom den är så pass viktig kommer EU:s andra välbärgade nationer få se sina avgifter att öka; detta verkar idag oundvikligt. Vissa menar till exempel att avgiften för Sverige kan öka med 15 miljarder, men högre siffror har också cirkulerat i debatterna. Vad som är tydligt är att EU måste formulera en medveten policy för att försöka minska den ekonomiska bördan som Brexit innebär för de kvarvarande länderna. Annars finns risken att missnöjet ökar och att fler länder väljer att gå ur.

6 mar

Svensk arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknadspolitik är en del av svensk ekonomisk politik. Den syftar till att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. Vid varje tidpunkt finns ett antal personer i arbetsför ålder som inte har arbete. Denna arbetslöshet mäts i procent och när det talas om att fler har kommit i arbete ökas sysselsättningsgraden. Åtgärder som genomförs kan vara av passiv art eller bestå av aktiva åtgärder. Arbetsmarknadsåtgärder beslutas av regeringen som ålägger Arbetsförmedlingen att åtgärda eller verkställa dessa beslut. I egentlig mening påbörjades svensk politisk arbetsmarknad efter andra världskriget. Sverige ansågs som ett föregångsland då man som pionjärer införde en modell som har uppkallats efter två ekonomer inom LO (Landsorganisationen i Sverige), Gösta Rehn och Rudolf Meidner. Den kallas därför Rehn-Meidner-modellen. Den syftade till att landet skulle bli expansivt för att skapa en välfärdsstat. Detta genom att det offentliga investerade för att bära upp det inhemska behovet av varor och tjänster som i sin tur leder till trygghet för både anställda och näringslivet.

Ökad jämlikhet med aktiv politik

Den aktiva politiken för arbetsmarknad innefattar en rad olika åtgärder inom specifika områden, främst utbildning och rekrytering. En stor del av senaste årens ökning utgörs av besöksnäringen. Vissa arbetsplatser som hotell och restauranger påverkas i positiv riktning när tillströmningen av besökare ökar på en ort. Därför startas en rad olika utbildningar eller befintliga får mer resurser. Exempelvis skolor för kockar och serveringspersonal eller receptionister och portierer. med aktiv arbetsmarknadspolitik ökar jämlikheten enligt socialdemokraterna i en doktrin från Håkan Linnarsson (S) och kommunstyrelsens ordförande i Göteborg Ann-Sofie Hermansson (S). De menar att deras parti tidigt såg denna typ av utmaning och har därför satsat hårt på att få in arbetslösa göteborgare i branschen. Genom att förbättra resurserna för vuxenutbildning och andra insatser i en aktiv roll åstadkommer man modellen ”det stegvisa jobb- och kunskapslyftet”. Uttalandet gjordes som ett svar på fackföreningen Visitas region Västra ordförande som skrev att ”Bristen på kompetens riskerar målet”, vilket torde syfta på att det saknades utbildad personal inom hotell, restauranger, campingar och liknade verksamheter som ingår i besöksnäringen.

Olika utmaningar i olika delar av landet

Något som inte är direkt jämlikt är sysselsättningen fördelat över landet. Behovet och efterfrågan av arbetskraft är jämförelsevis större på större orter. Exempelvis är det enkelt med rekrytering Stockholm jämfört med resten av landet. En del av detta beror på besöksnäringen som diskuterats i föregående stycke. Andra delar är att infrastrukturen hela tiden måste byggas ut i de stora städerna. Omfattningen av offentlig sektor är också mindre i avfolkningsbygder, sjukhus och vårdcentraler läggs ner i mindre samhällen. Men befolkningen är densamma vilket medför att behovet av personal förskjuts. Det riktigt sjuka i sammanhanget är dock att bostadsbristen är större i stora och mellanstora städer. Exempelvis kan en sjuksköterska från en mindre ort välja att arbeta i Norge på grund av att det inte finns någonstans att bo i Stockholm där svenska arbeten finns. Hur den svenska arbetsmarknadspolitiken skall föras och lösas är inget som kan genomföras över en natt. Det finns alltför många hinder att överbrygga.

8 feb

Elever bör lära sig mer om politik

Att utbilda medborgare i hur samhället och styret av samhället fungerar är i en demokrati mycket viktigt. Demokratin består inte bara av rätten att få välja sina representanter i staten, utan att slänga sin röst i valurnan bör i en väl fungerande demokrati vara en konsekvens av att väljaren lyssnat på de olika sidorna i valet och själv bedömt vilka som har de bästa argumenten, samt vilken väg väljaren anser är bäst att gå för landet. En medborgares kapacitet att göra detta är i sin tur mer baserat på den grundläggande kunskap om samhället och den svenska politiken som de får i grundskolan. Det är därför en av grundskolans absolut viktigaste uppgifter att skola barn i politiken. Detta är ett måste för ett folk som vill ha en väl fungerande demokrati, och som anser att alla har sitt ansvar att bidra till landets välmående och framtid. Bara ett folk med en viss grad av kunskap kan göra detta.

Viktigt med politisk bildning

Ett klassiskt problem är att de flesta röstar som sina föräldrar på grund av för lite kunskap om de politiska alternativen. Detta har sannolikt varit fallet i stora delen av demokratins historia, särskilt då vilket parti du stödjer sannolikt är en konsekvens av dina nära och käras påverkan på dig. Detta handlar inte bara om att till exempel din pappa och mamma i in barndom övertalat dig till att bli det ena eller andra, utan handlar om hur din position i världen gör att du ser saker från ett specifikt perspektiv, och att du (oavsett vem du är) är mer sannolik till vissa positioner. Att utbilda unga i politik, och ge dem insikt i andras perspektiv är utvecklande för dem själva, men också en nödvändighet i demokratin. I en tid då internet och sociala medier blir viktigare för vårt politiska medvetande är det därför viktigt att vår grundläggande kunskap är stark nog för att vi inte ska kunna manipuleras och luras av okända människor på nätet. Detta är alltså inte bara viktigt för politiken.

Utbildningar för samhället

I en värld där det blir svårare och svårare för den vanliga medborgaren att veta vad som är lögner, vad som är propaganda och vad som är sanningen finns det ett akut behov av en ökad kunskapsnivå. Utan en grundläggande förståelse för den svenska politiken kan unga lätt bli offer för extremistiska ideologier. Det talas ofta om att andra stater eller organisationer medvetet sprider falsk information för att få oss att vända oss mot varandra. Bara källkritik och kunskap kan rädda oss från detta. Så ifall du känner igen vikten av problemet kanske det är en bra idé att försöka bidra till lösningar. Vi behöver lärare och samhällsvetare som kan bidra till den att den allmänna debatten blir mer förnuftig och tydlig. med Hp guiden till hjälp kommer du enkelt att klara högskoleprovet och komma in på ett samhällsvetenskapligt ämne eller på lärarprogramet på universitetet. Då kan du bidra till att öka kunskapen bland våra medborgare.

2 Nov

Så blir det när Trump tar över presidentposten

Ingen kan ha missat det omtalade presidentvalet 2016 i USA som dessutom fick en överraskande utgång. Världen oroar sig nu för både Trumps sympatier för Ryssland och hans vulgära politik och idéer. Hans visioner är bland annat att bygga en stor mur som kommer kosta miljarder kronor vars syfte är att separera Mexico och USA. Det sägs även att en av hans idéer är att utvisa 2-3 miljoner illegala invandrare från USA. Detta har skapat en stor oro bland stora delar av den amerikanska befolkningen samt bland världens alla länder.

Ohållbar ekonomisk politik

Trumps vinst har gjort att världens ekonomi blivit osäker och börser har rasat världen över. Trump har gjort yttrande om återbyggnation av städer, sjukvård samt återställning av landets infrastruktur. Trots dessa lovord har den blivande presidents ekonomiska politik granskats och anses vara ohållbar. Den svenska börsen fick ta en hårdare smäll än New York-börsen men Ännu har inte boräntorna påverkats av Trumps vinst. Precis som med Brexit vet inte riktigt världens länder hur framtiden kommer se ut och detta skapar stor oro både bland befolkningen och världens ledare. Man vet inte exakt vad det är som kommer förändras samt hur mycket förändring det kommer bli.

Handel och jobbmarknaden kan påverkas

Ekonomins påverkan är den största oron men Sveriges handel kan även påverkas hårt. USA är en av Sveriges viktigaste exportländer och summan för exportering av varor uppkom till 91 miljarder kronor år 2015. Efter Trumps seger anses svenska företag få det allt svårare att förhandla med amerikanska företag då det finns risk för ändringar av handelsvillkoren. Trump vill riva upp det befintliga handelsavtalet och även de överenskommelser som följer med avtalet. Om Trump tar bort avtalet kan detta leda till att exporten till USA minskar vilket ger de svenska företagen mindre pengar att röra sig med. Detta påverkar i sin tur jobbmarknaden då företag inte har råd att anställa personal och i värsta fall kan det ske varslingar.

5 maj

Hitta lokala nyheter online

Den digitala världen tränger sig mer och mer in i människors liv och du kan i princip göra allt på nätet. Shoppa, hålla kontakten med folk, jobba och även läsa världens alla nyheter. Istället för att vänta till nästkommande dag kan du enkelt slå upp din lokaltidning på nätet och se vad som händer i din kommun. Detta är ett perfekt sätt för kommunen att snabbt nå ut till en större befolkning med viktiga och krisande nyheter. Det går även att läsa trafiknyheter och få mer specifika nyheter om vad som händer i just din kommun.

Hitta minutfärska nyheter

Många gillar känslan av att hålla i en papperstidning medan man dricker kaffet på morgonen. Nu har dock allt fler människor insett att det är mer effektivt och mer praktiskt att klicka in sig på tidningens hemsida. Där kan man snabbt och enkelt med ett klick hitta minutfärsk information. Skövde Nyheter och Hallandspressen slår rekord på nätet och ser ett fortsatt starkt intresse för läsning av nyheter online. De flesta hushåll har en Ipad vilket är mindre tidskrävande än en dator. Ipaden går snabbt att starta upp och är inte allt för tung heller vilket gör det lätt att sitta med vid morgonkaffet. Här kan man enkelt komma åt tidningarna genom att ladda ner en app till respektive tidning.

Förbättringar som kommer ske

Med ett växande antal besökare som ökar vecka för vecka krävs det att tidningen utvecklas. Det väntar flera stycken uppdateringar och förbättringar för appen till tidningen Skövde Nyheter. När man laddat ner appen ska man i framtiden kunna välja vilka nyheter man vill ta del av. Appen kommer även kunna känna av vart man befinner sig och därmed ge relevanta nyheter och uppdateringar om vad som pågår i området. Då lokaltidningar är väldigt uppskattat bland de boende i kommunen vill tidningen att läsarna ska känna sig mer delaktiga. Därför ska man inom en snar framtid kunna skicka in egna insändare med texter och bilder för publicering.

15 feb

Svenska dagstidningar

 

En av de mest utbredda källorna till politiska nyheter i Sverige är fortfarande dagstidningen. Även om många röster har höjts genom åren som har varnat för dagstidningarnas försvinnande i internets tidevarv fortsätter de att vara en viktig röst i den svenska samhällsdebatten. Dessutom förser de läsarna med politiska nyheter varje dag, oavsett om det gäller viktiga avslöjanden i regeringen eller bevakning av kommunfullmäktige. Det gör att dagstidningarna fyller en viktig funktion i den svenska politiska miljön som skulle gå förlorad om de tvingades lägga ned.

Två politiska dagstidningar är särskilt stora. Den ena är Svenska Dagbladet – eller bara Svenskan i folkmun. Med rötter från 1884 är det idag en av de äldsta tidningarna i Sverige som fortfarande har en journalistisk verksamhet igång. Med en obunden moderat ledarsida står Svenska Dagbladet traditionellt till höger när det kommer till politiska frågor. Svenska Dagbladet ägs av mediehuset Schibsted, vilket innebär att de har en stark finansiell kraft bakom sig. Ändå har Svenskan länge dragits med stora förluster och de har fått göra stora nedskärningar på personalsidan (https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Dagbladet).

1200px-DN_Hochhaus_3Den andra stora dagstidningen i Sverige är Dagens Nyheter. Den är tjugo år äldre än Svenska Dagbladet och har därför anor ända från 1864. Med en upplaga på nästan 300 000 prenumeranter – plus ännu fler läsare på nätet – är DN Sveriges största dagstidning. För tillfället är Peter Wolodarski chefredaktör på tidningen. Det är Bonnier som äger DN, vilket gör dem till en direkt konkurrent till SvD både journalistiskt och ägarmässigt. DN:s politiska beteckning är oberoende liberal och många kända svenska skribenter har genom åren bidragit med texter till tidningen, däribland Göran Rosenberg och Harry Schein.

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter har sitt säte i Stockholm, men de inkluderar nyheter från hela landet. Runt om i Sverige finns det också många dagstidningar som fokuserar på ett särskilt regionalt område. Upsala Nya Tidning samt Göteborgs-Posten är två dagstidningar med stor spridning i sina respektive geografiska områden. Även Smålandsbaserade Barometern och Norran med säte i Skellefteå i Västerbotten är exempel på tidningar som ofta har en hög procent av de tillgängliga prenumeranterna i ett särskilt område.

29 Dec

Politiska nyheter i satirform

 

Politiska nyheter kan levereras på många olika sätt. Ett är det traditionella viset med ett nyhetsankare som läser upp nyhetstelegram med en neutral röst. Ett annat sätt är att använda sig av satiren som verktyg. I många delar av världen finns det en lång tradition av att försöka få de politiska nyheterna att framträda lite mer levande genom att ge dem en satirisk vinkel. Även om man ska ta sanningsvärdet i nyheterna med en nypa salt finns det dock ofta en grundton som är genuin. Det innebär att satiren syftar till att belysa ett ämne eller väcka uppmärksamhet kring en viktig fråga.

I USA har ett program vid namn The Daily Show länge tillhört de mest populära satirprogrammen. Det startade sin framgångsrika bana 1996 när komikern Craig Kilburn ledde programmet. The Daily Show tog dock fart på riktigt när tv-personligheten Jon Stewart tog över rodret. Han styrde in programmet på mer seriösa politiska frågor och transformerade det från en utpräglad humorshow till ett mer samhällskritiskt nyhetsprogram. När Stewart lämnade The Daily Show 2015 hade det blivit en institution som förändrat nyhetslandskapet i USA och det har fortsatt att locka höga tittarsiffror med Trevor Noah som programledare.

John_Oliver_2014Även andra program har vuxit fram som ett resultat av The Daily Show. John Oliver var länge en reporter och korrespondent på programmet, men 2015 bestämde han sig för att prova sina egna vingar. Det ledde till att han fick uppdraget att leda satirprogrammet och talkshowen Last Week Tonight. Det sänds på HBO och har ett liknande upplägg som The Daily Show. Skillnaden är att det endast sänds en gång i veckan istället för fyra gånger i veckan. Med ständigt stigande tittarsiffror har John Oliver tagit över rollen som en av USA:s stora satiriker – trots att han faktiskt ursprungligen kommer från Storbritannien.

I Sverige har traditionen att leverera politiska nyheter i satirform inte varit lika stark historiskt sett. Det närmaste vi kommer är serierutor i dags- och kvällstidningarna som då och då riktar udden mot aktuella händelser inom politiken. Det återstår att se om vi får uppleva ett Daily Show-liknande satirprogram även i svenska medier i framtiden. Även om vi saknar en satirisk tradition har vi dock hög klass på tandläkare Stockholm.

3 okt

Amerikanska nyhetskanaler

 

När det gäller nyheter på tv är det få som slår amerikanerna på fingrarna. Ända sedan televisionen blev utbredd i hemmen har USA legat i framkant när det kommer till rapportering av nyheter. Under 1950-talet och framåt var det vanligt att amerikanerna fick all sin dos av nyheter via en daglig tv-sändning. Ankare som Walter Cronkite och Edward R. Murrow såg till att skriva in sig i historien som nyhetsleverantörer och de röstades ofta fram till USA:s mest pålitliga män i allmänhetens ögon. Idag finns det ett betydligt större utbud av nyhetskällor, men det är fortfarande televisionen som står för en stor och viktig del av nyhetsrapporteringen.

CNN_Center_newsroom1Skillnaden är att rapporteringen numera pågår dygnet runt, varje dag i veckan. Medan det tidigare räckte med en timme på kvällen för att få fram det viktigaste som hänt under dagen finns det nu flera tv-kanaler som enbart är dedikerade till att rapportera senaste nytt. En av de största nyhetskanalerna är CNN. Med start redan 1980 var det den första kanalen som tog nyhetsbevakningen till en ny nivå. De såg till att sätta formen för dagens nyhetskanaler genom att se till att snabbt vara på plats vid stora händelser samt ständigt ha en beredskap för eventuella katastrofer eller politiska utvecklingar.

En konkurrent till CNN är Fox News Channel. Fox News skiljer sig åt i att de har täta band med den republikanska högern i USA. Det innebär att kanalen ofta bjuder in gäster som på ett eller annat sätt har ett band till tankesmedjor eller politiska fraktioner på högerkanten. Även om Fox News själva menar att det inte påverkar nyhetsrapporteringen har det höjts röster som hävdar att det leder till en urholkning av den objektiva journalistiken. Dessutom har Fox News ägare Rupert Murdoch många gånger fått kritik för sin inställning till medieetik.

Fox News fortsätter dock att vara en av de största nyhetskanalerna i USA, tillsammans med exempelvis MSNBC och Bloomberg Television. Det sistnämnda är en nyhetskanal som är främst fokuserad på affärsnyheter. Med en blandning av studioprogram och intervjuer samt vanliga nyhetsinslag har de amerikanska tv-tittarna aldrig varit lika välförsedda med nyhetskällor som idag.

3 okt

Amerikanska nyhetskanaler

 

När det gäller nyheter på tv är det få som slår amerikanerna på fingrarna. Ända sedan televisionen blev utbredd i hemmen har USA legat i framkant när det kommer till rapportering av nyheter. Under 1950-talet och framåt var det vanligt att amerikanerna fick all sin dos av nyheter via en daglig tv-sändning. Ankare som Walter Cronkite och Edward R. Murrow såg till att skriva in sig i historien som nyhetsleverantörer och de röstades ofta fram till USA:s mest pålitliga män i allmänhetens ögon. Idag finns det ett betydligt större utbud av nyhetskällor, men det är fortfarande televisionen som står för en stor och viktig del av nyhetsrapporteringen.

CNN_Center_newsroom1Skillnaden är att rapporteringen numera pågår dygnet runt, varje dag i veckan. Medan det tidigare räckte med en timme på kvällen för att få fram det viktigaste som hänt under dagen finns det nu flera tv-kanaler som enbart är dedikerade till att rapportera senaste nytt. En av de största nyhetskanalerna är CNN. Med start redan 1980 var det den första kanalen som tog nyhetsbevakningen till en ny nivå. De såg till att sätta formen för dagens nyhetskanaler genom att se till att snabbt vara på plats vid stora händelser samt ständigt ha en beredskap för eventuella katastrofer eller politiska utvecklingar.

En konkurrent till CNN är Fox News Channel. Fox News skiljer sig åt i att de har täta band med den republikanska högern i USA. Det innebär att kanalen ofta bjuder in gäster som på ett eller annat sätt har ett band till tankesmedjor eller politiska fraktioner på högerkanten. Även om Fox News själva menar att det inte påverkar nyhetsrapporteringen har det höjts röster som hävdar att det leder till en urholkning av den objektiva journalistiken. Dessutom har Fox News ägare Rupert Murdoch många gånger fått kritik för sin inställning till medieetik.

Fox News fortsätter dock att vara en av de största nyhetskanalerna i USA, tillsammans med exempelvis MSNBC och Bloomberg Television. Det sistnämnda är en nyhetskanal som är främst fokuserad på affärsnyheter. Med en blandning av studioprogram och intervjuer samt vanliga nyhetsinslag har de amerikanska tv-tittarna aldrig varit lika välförsedda med nyhetskällor som idag.